Α΄   ΒΡΑΒΕΙΟ   ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ   ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   2010   ΕΝΩΣΗΣ   ΚΡΙΤΙΚΩΝ   ΘΕΑΤΡΟΥ   ΚΑΙ   ΜΟΥΣΙΚΗΣ:   ΘΕΑΤΡΟ,   ΚΟΙΝΩΝΙΑ,   ΕΘΝΟΣ   Από   την   «Αμερική»   στις   Ηνωμένες   Πολιτείες,   τόμος   Α΄  1620-1960,   τόμος   Β΄  1960-2009